descarga

 

 

SUBVENCIÓN PARA REFORMAS DE HOTELES

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
ORDRE EMO/137/2015, de 8 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts als hotels per rehabilitar la planta hotelera obsoleta de Catalunya i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015.
El programa de desenvolupament de destinacions del Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 detalla, com a un dels projectes prioritaris, la realització d’un Pla director de rehabilitació de la planta d’allotjament obsoleta amb l’objectiu primordial de millorar l’oferta turística i impulsar la seva renovació.
En compliment d’aquest objectiu s’ha realitzat un estudi per analitzar amb detall la situació de la planta d’allotjament hotelera de la costa catalana per disposar d’indicadors que ens permetin una comparativa entre els diferents territoris analitzats, i per tenir informació que permeti definir uns criteris per a la valoració de les necessitats d’inversió i les places potencialment renovables. Aquest estudi ha posat de manifest, com ja determinava el Pla estratègic, que una baixa inversió en la renovació de la planta d’allotjament en general, i en la hotelera en particular, comporten una disminució dels nivells de rendibilitat.
Per altra banda, el Pla estratègic determina la necessitat de facilitar instruments financers al sector turístic català per millorar la seva competitivitat, per tal d’impulsar la reactivació de l’economia catalana i promoure el desenvolupament econòmic. Per tant, facilitant l’accés a un finançament adequat es pretén assolir un impacte positiu en l’economia catalana.
És voluntat del Departament d’Empresa i Ocupació, per mitjà de la Direcció General de Turisme, donar suport a les empreses hoteleres catalanes que portin a terme un pla d’inversió en les seves instal·lacions. L’impost sobre estades en establiments turístics mitjançant el Fons per al foment del turisme permetrà finançar els objectius d’aquesta Ordre.
El 9 de setembre de 2014 es va signar un Conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació (per mitjà de la Direcció General de Turisme), l’Institut Català de Finances i Avalis mitjançant el qual es va constituir una línia de préstecs bonificats subscrits en el marc del projecte de renovació de la planta hotelera en la lluita contra l’obsolescència i, a aquest efecte, es va constituir el Fons de bonificació d’interessos. Per aquest any 2015 s’ha torna a signar el Conveni el dia 30 d’abril de 2015. Aquesta Ordre es regeix pel que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com pels preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de
21 de juliol.
Atès el Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis;
Atès que aquesta Ordre s’empara en el Conveni de col·laboració en matèria de préstecs bonificats subscrits en el marc del projecte de renovació de la planta hotelera en la lluita contra l’obsolescència entre el Departament d’Empresa i Ocupació (per mitjà de la Direcció General de Turisme), l’Institut Català de Finances i Avalis signat el dia 30 d’abril de 2015;
Atès l’interès esmentat; vistos els informes de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en virtut de les facultats que em són conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989,de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
Per tot això exposat,
Ordeno:
Article 1
Fer pública la convocatòria i aprovar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts als hotels per rehabilitar la planta hotelera obsoleta de Catalunya per a l’any 2015, que consten a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 2
Import màxim de la bonificació
2.1 L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 4.008.000,00 euros, amb càrrec al Fons per la bonificació d’interessos creat l’any 2014, provinent de la dotació econòmica realitzada pel Departament d’Empresa i Ocupació al Fons esmentat.
2.2 La concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.
D’acord amb el Conveni de col·laboració signat el 9 de setembre de 2014, l’ICF, com a entitat col·laboradora, és l’encarregat de formalitzar les operacions de préstec i gestionar a càrrec del Fons esmentat la bonificació d’interessos rebut a rebut. La definició i les obligacions d’entitat col·laboradora es detallen als articles 12 i 15, respectivament, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’atorgament dels ajuts regulats en aquesta Ordre s’estableix en el marc del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació, l’ICF i Avalis
Article 3
Sol·licituds i termini de presentació
3.1 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i restarà obert fins al 31 de desembre de 2015, o fins a l’exhaurir el pressupost.
3.2 Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans especificats a la base 6 de l’annex d’aquesta Ordre.
Article 4
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos. L’òrgan competent per dictar la resolució, el termini per a la finalització del procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos els estableix la base 9 de l’annex d’aquesta Ordre. Disposició final
Entrada en vigor Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 8 de maig de 2015 Felip Puig i Godes Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex
ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
2/12 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6872 – 15.5.2015
CVE-DOGC-A-15133037-2015
Bases reguladores per a la concessió d’ajuts als hotels per rehabilitar la planta hotelera obsoleta de Catalunya per a l’any 2015

més info 687.680.337 / 668.55.23.95

Fuente Generalitat de Catalunya – Departament d’empresa i ocupació